Tel.: 582 344 073
Mobil: 602 581 098
Informace
Informace
        Při úmrtí Vašeho blízkého přijďte na naši pohřební službu a k vyřízení pohřbu s sebou přineste:

          • občanský průkaz objednatele pohřbu
          • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
          • rodný popřípadě oddací list - není nutností
          • šaty pro zesnulou(lého)
          • případně fotografii zesnulé(ho) - pro použití na parte

Nárok na volno - dle zákoníku práce

• pracovní volno na 3 dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte

• pracovní volno na 1 den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců
  (bratr, sestra, děti zemřelé (ho), u zemřelého sourozence je to zeť, snacha, švagrová
   a švagr)

• další pracovní den tomu, kdo zajišťuje pohřeb, to znamená objednavateli (ten kdo
  podepisuje smlouvu o obstarání smutečních služeb s pohřební službou)

• pracovní volno s náhradou mzdy - nejdéle 1 den se poskytuje při úmrtí prarodičů a to
  i prarodičů manžela. (vnuci, vnučky a jejich manželům (kám))

• pracovní volno s náhradou mzdy - nejdéle 1 den se poskytuje při úmrtí i jiné osobě, která
  ovšem prokazatelně se zemřelým v době úmrtí žila ve společné domácnosti

• celkem volno 2 dny, má ta osoba, která žila se zesnulým ve společné domácnosti
  v době úmrtí a zároveň je objednavatel smutečního rozloučení
Jak postupovat při úmrtí v bytě

Nejdříve je nutné přivolat lékaře (praktického lékaře) telefonní číslo 155

Přivolaný lékař ohledá zemřelého a vystaví list o prohlídce mrtvého. Po této prohlídce odvoz zemřelého provede na zavolání naše pohotovostní služba, tel.: 582 344 073. Mimo úřední hodiny je možno také zavolat na tel.: 602 581 098. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak postupovat při úmrtí na veřejnosti

Stejně jako při úmrtí v bytě, musí být přivolán lékař k ohledání zemřelého. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie, která také rodinu informuje. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo domovech soustředěné péče

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotní personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou. Oblečení pro zesnulého nenoste do nemocnice - předejte je na naší provozovně.

Objednat pohřeb a další služby je možné v naší kanceláři, popřípadě si dohodnout sjednání služeb u Vás doma.
© 2011 FCC Prostějov, s.r.o.     I  

Pohřební služba Prostějov